Paszport dla dziecka

oferty pracy dla lekarzy w NiemczechDziecko, mimo niepełnoletności, koniecznie musi posiadać paszport, który uprawnia je do przekraczania granic między konkretnymi krajami. Taki wniosek za osobę niepełnoletnią składają natomiast opiekunowie czyli rodzice. Można także mówić o tym, aby jeden z opiekunów złożył ten wniosek za pisemną zgodą drugiego z rodziców bądź opiekunów. Zgodność ta natomiast powinna być stosownie potwierdzona przez organ państwowy właściwy do tego czy też notariusza.projektowanie logo Musimy wiedzieć, że jeżeli przynajmniej jeden z rodziców zgody na wyrobienie dziecku niepełnoletniemu paszportu nie wyrazi, wtedy zgodę na wydanie paszportu zastępuje orzeczenie sądu rodzinnego.