Paszport dla dziecka

Dziecko, mimo niepełnoletności, koniecznie musi posiadać paszport, który uprawnia je do przekraczania granic między konkretnymi krajami. Taki wniosek za osobę niepełnoletnią składają natomiast opiekunowie czyli rodzice. Można także mówić patyczki plastikowe o tym, aby jeden z opiekunów złożył ten wniosek za pisemną zgodą drugiego z rodziców bądź opiekunów. Zgodność ta natomiast powinna być stosownie potwierdzona przez organ państwowy właściwy do tego czy też notariusza. Musimy wiedzieć, że jeżeli przynajmniej jeden z rodziców zgody na wyrobienie dziecku niepełnoletniemu paszportu nie wyrazi, wtedy zgodę na wydanie paszportu zastępuje orzeczenie sądu rodzinnego.